1. Siuntų tikrinimas:

Vežėjas pasilieka teisę patikrinti perduodamą siuntą, kad galėtų įsitikinti, jog siuntoje nėra draudžiamų vežti daiktų. Siuntėjui pageidaujant, patikrinimas atliekamas perdavimo metu, kitu atveju vežėjas įgyja teisę siuntą patikrinti bet kuriuo metu vėliau. Siuntėjas, pasirašydamas šią sutartį, patvirtina, kad sutinka, jog perduota siunta gali būti patikrinta perdavimo metu arba bet kada vėliau, pačiam Siuntėjau nedalyvaujant. Siuntos tikrinamos nepažeidžiant LR įstatymų.


2. Siuntėjo garantija:

2.1. Siuntėjas garantuoja, kad perduodama siunta yra tinkamai supakuota ir paženklinta. Ant siuntos yra nurodyti tikslūs siuntėjo ir gavėjo adresai, telefono numeriai. Esant netiksliam adresui ar telefono numeriui, siunta gali būti nepristatyta gavėjui ir grąžinama į įmonės būstinę.

2.2. Siuntėjas garantuoja, kad siuntoje nėra draudžiamų siųsti daiktų, kurie yra išvardinti 4 punkte. Jeigu Siuntėjas pažeis 4 punkte numatytą draudimą, pasirašydamas šią sutartį, patvirtina, jog sutinka atlyginti visus dėlto Vežėjo ir trečiųjų asmenų patirtus nuostolius, įskaitant ir negautas pajamas.

2.3. Jeigu už siuntinį priskaičiuojami muito ar kiti mokesčiai, juos papildomai apmoka Siuntėjas.


3. Vežėjo atsakomybė:

3.1. Vežėjas atsako už siuntų neišsaugojimą (sugadinimą, trūkumą, praradimą), atsiradusį dėl Vežėjo kaltės. Tokiu atveju Vežėjas sutinka atlyginti Siuntėjui patirtą žalą vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais nustatytais pagrindais ir tvarka.

3.2. Vežėjas neatsako už perduoto siuntinio sugadinimą ar trūkumą, jeigu jis nebuvo supakuotas ir paženklintas nesilaikant taisyklių.

3.3. Vežėjas neatsako už valstybės institucijų sulaikytą ar konfiskuotą siuntą.

3.4. Vežėjas įsipareigoja pristatyti perduotą siuntą per 5 darbo dienas nuo pirmos išvykimo iš Lietuvos dienos.


4. Daiktai kuriuos įmonė vežti atsisako:

4.1. Daiktai ar medžiagos, kurių gabenimas yra uždraustas pagal valstybės įstatymus, kurios teritorijoje vykdomas pervežimas.

4.2. Nepriimami ir draudžiami vežti daiktai: 1) bet kokie tabako gaminiai; 2) bet kokie alkoholiniai gėrimai; 3) pinigai ir vertybiniai popieriai; 4) taurieji metalai; 5) juvelyriniai gaminiai; 6) vaistai ir maisto papildai; 7) šaunamiejii ir kiti ginklai; 8) meno kūriniai ir antikvariniai daiktai; 9) cheminiai kroviniai ir degios prekės 10) greitai gendantys maisto produktai; 11) daiktai, kurių pervežimui reikalingos specialios temperatūros, oro, drėgmės ir kitos papildomos sąlygos; 12) Visos kitos prekės, kurias vežti draudžiama įstatymais, bet kurios Vyriausybės ar valstybės bet kurioje šalyje kur prekės yra gabenamos.

4.3. Vežėjas neprisiima jokios atsakomybės už per klaidą priimtus vežti Sutarties 4.2. punkte numatytus daiktus.

4.4. Siuntėjas įteikdamas arba bet kokiu kitu būdu sąlygodamas perdavimą Vežėjui, daiktų, kurie yra numatyti Sutarties 4.2. punkte, prisiima visišką atsakomybę už tokių veiksmų sukeliamus teisinius padarinius ir įsipareigoja apmokėti visus Vežėjo dėl to patirtus nuostolius (gautas baudas, kitas patirtas išlaidas, negautas pajamas).

4.5. Siunta ar krovinys, kuriame buvo rasta draudžiamų vežti daiktų, grąžinamą į Vežėjo būstinę iš kur, Siuntėjas privalės atsiimti savo sąskaita, nes siunta nebus transportuojama. Prieš atsiimant minėto pobūdžio siuntą ar krovinį Siuntėjas įsipareigoja: 1) sumokėti siuntos transportavimo mokestį pagal nustatytus Vežėjo įkainius; 2) jam skirtą baudą už jo siuntoje rastus draudžiamus vežti daiktus; 3) atlyginęs visus kitus Vežėjo patirtus nuostolius dėl tokio pažeidimo. Siuntėjas, pasirašydamas šią sutartį, patvirtina, jog jam yra žinoma, kad dėl draudžiamų vežti daiktų transportavimo Vežėjui gali būti skirtos baudos, todėl sutinka, kad už jo siuntoje rastus draudžiamus transportuoti daiktus įvardintus 4.2. punkte, Siuntėjui būtų pritaikytos toliau nurodytos baudos, kurių dydis yra pagrįstas, atsižvelgus į atitinkamų valstybės institucijų (kur yra gabenamas krovinys) galimų paskirti baudų dydžius. Radus siuntoje ar krovinyje alkoholinių gėrimų, taikoma 1200 EUR bauda už kiekvieną alkoholinio gėrimo vienetą; Radus siuntoje ar krovinyje vaistų, taikoma po 1200 EUR bauda už kiekvieną siuntoje rastą vienetą ( ampolę, tabletę ) ir kita... Siuntoje radus cigarecių, taikoma po 1200 EUR bauda už kiekvieną siuntoje rastą bloką cigarecių (200vnt.), ta pati bauda taikoma ir už mažesnį kiekį; • Radus tabako ar jo gaminių, taikoma po 1200EUR bauda už kiekvienus rastus 200g, ta pati bauda taikoma ir už mažesnį kiekį; • Radus kitų, dar nepaminėtų draudžiamų daiktų iš 4.2. punkto taikoma 1200 EUR bauda.


5. Pretenzijų reiškimas

5.1. Klientai privalo pranešti Vežėjui apie patirtus nuostolius ar žalą per 5 dienas, nuo siuntos gavimo dienos ir patvirtinti tai raštu per 14 dienų nuo siuntos gavimo dienos. Jeigu klientas neįvykdo pretenzijos pareiškimo pagal numatytą tvarką, Vežėjas neatsako už jokius nuostolius ar žalą išskyrus tuos atvejus, kai klientas patvirtina, kad pagrįstai nebuvo įmanoma perspėti Vežėjo arba pateikti pretenziją raštu per numatytą laikotarpį.


6. Atvejai, kuriais įmonė neprisiima atsakomybės

6.1. Vežėjas neatsako už netiesioginius nuostolius, tokius kaip: pelno praradimas, neturtinės žalos padarymas, reputacijos pažeidimas, tiek kiek tai apibrėdžia taikytini teisės aktai. Vežėjas neatsako ir neišmoka jokios kompensacijos, jeigu yra patiriami nuostoliai dėl to, kad siunta ar krovinys prarandami ar pristatomi pavėluotai, dėl nuo Vežėjo nepriklausančių aplinkybių, tokių kaip: 1) teisėti ar neteisėti valstybės įstaigų ar institucijų veiksmai arba neveikimas, dėl jų susidariusios transporto spūstys, ar bet kokios kitokios kliūtys siuntų ar krovinių pervežimui; 2) baikotai, streikai, lokautai, nespartus darbas kaip streiko forma, gamybinių ar administracinių pastatų užėmimas bei darbo sustabdymas; 3) stichinės nelaimės, tokios kaip: smarkios audros, pūgos, ciklonai, gausiai iškritęs sniegas, žemės drebėjimai, potvyniai; 4) sprogimai, gaisrai, gamybinių pastatų ar vidaus komunikacijų sunaikinimas; 5) karas, pilietinis karas, maišrai, revoliucijos, piratavimas, sabotažas; 6) Muitinės ar kitų valstybės institucijų procedūros; 7) Siuntėjo ar gavėjo veiksmai (neveikimas); 8) Kitos Lietuvos respublikos teisės aktuose ir tarptautinėse sutartyse numatytos aplinkybės, Vežėją atleidžia nuo bet kokos atsakomybės.

6.2. Pasirašydami šią sutartį Siuntėjas ir Vežėjas sutaria, kad Vežėjo patvirtintos siuntų pervežimo taisyklės ir kainos, kurios yra viešai skelbiamos Vežėjo internetinėje svetainėje http://sgppervezimai.lt, yra sudėtinė ir neatskiriama šios sutarties dalis, tiek kiek jos neprieštarauja šios sutarties nuostatoms.